Odhad hodnoty cestných vozidiel a znalecké posudky pre účely:

 • Kúpa a predaj vozidla do/z firmy
 • Dedičské konanie
 • Rozvodové konanie
 • Leasing
 • Banka – pôžička
 • Exekúcie

Doklady potrebné pre odhad hodnoty vozidla:

 • Osvedčenie o evidencii vozidla
 • Technický preukaz, ak nie je osvedčenie o ev. vozidla
 • Osvedčenie o technickej kontrole, ak povinná
 • Osvedčenie o emisnej kontrole, ak povinná

Stanovenie výšky škody na cestných vozidlách:

Pod pojmom škoda sa rozumie ujma, ktorá nastala na majetku poškodeného a ktorú možno objektívne vyjadriť v peniazoch. Na
stanovenie výšky škody je rozhodujúca cena veci v čase poškodenia (s prihliadnutím na pokles ceny vyplývajúci z veku, amortizácie, funkčnosti, prípadne s prihliadnutím na vzrast ceny). Výška škody sa teda vypočíta ako tzv. skutočná škoda. Pri jej výpočte je
zohľadnené zlepšenie alebo zhoršenie technického stavu vozidla vykonanou opravou, prípadne jeho nezmenenie.

Technický stav cestných vozidiel a znalecké posudky:

Stanovenie skutočného technického stavu vozidla a prevádzkyschopnosti vozidla, pre určitú kategóriu vozidla pri určitom počte
najazdených kilometrov.

Kategórie vozidiel pre uvedené účely:

 • Ostatné nemotorové vozidlá a invalidné motorové vozíky(R)
 • Motocykle(L)
 • Osobné motorové vozidlá, dodávkové motorové vozidlá, mikrobusy a ich modifikácie(M1)
 • Úžitkové vozidlá, špeciálne úžitkové vozidlá a ich modifikácie na podvozkoch uvedených vozidiel (N)
 • Traktory, pojazdné a účelové stroje(T, S, R)
 • Autobusy, ich modifikácie, trolejbusy a ich modifikácie (M2, M3)
 • Prívesy a návesy k vozidlám 2. a 3. kategórie(O)
 • Prívesy a návesy na vozidlá 4., 5. a 6. kategórie (O)