Činnosť znalca upravuje:

Zákon č. 382/2004 Z.z. Zákon o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch link

Vyhláška č. 490/2004 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch,
tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov link

Vyhláška č. 491/2004 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za stratu
času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov link