Ing. Štefan Kubán - znalec v odbore doprava cestná

Znalecké posudky v cestnej doprave

www.autoposudky.sk
Úvod Služby Legislatíva Kontakt

Odhad hodnoty cestných vozidiel a znalecké posudky pre účely:

Stanovenie výšky škody na cestných vozidlách:

Pod pojmom škoda sa rozumie ujma, ktorá nastala na majetku poškodeného a ktorú možno objektívne vyjadri v peniazoch. Na
stanovenie výšky škody je rozhodujúca cena veci v čase poškodenia (s prihliadnutím na pokles ceny vyplývajúci z veku, amortizácie, funkčnosti, prípadne s prihliadnutím na vzrast ceny). Výška škody sa teda vypočíta ako tzv. skutočná škoda. Pri jej výpočte je
zohžadnené zlepšenie alebo zhoršenie technického stavu vozidla vykonanou opravou, prípadne jeho nezmenenie.

Technický stav cestných vozidiel a znalecké posudky:

Stanovenie skutočného technického stavu vozidla a prevádzkyschopnosti vozidla, pre určitú kategóriu vozidla pri určitom počte
najazdených kilometrov.

Kategórie vozidiel pre uvedené účely:

Doklady potrebné pre odhad hodnoty vozidla:Zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladatežov
vedenom Ministerstvom Spravodlivosti SR , evidenčné číslo znalca : 971114